یکشنبه ، 31 فروردین 1393
eco.sbu.ac.ir
 
 
اخبار    
 

دسترسی ها    
 

 
 

دانشکده علوم زیستی

فعالیت مجموعه ای که امروز به نام دانشکده علوم زیستی شناخته می شود، در سال 1346 در قالب گروه زیست شناسی دانشکده علوم آغاز شده است، گروه زیست شناسی در تیرماه سال 1386 بواسطه تعدد رشته ها در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و دامنه وسیع زمینه های پژوهشی با ارتقاء در ساختار تشکیلاتی دانشگاه به دانشکده علوم زیستی تبدیل شد. دانشکده دارای چهار گروه آموزشی علوم جانوری، علوم گیاهی، میکروبیولوژی و زیست دریااست.  

Copyright 2007 by My Website
 
 
جامعه دانشگاهی