جمعه ، 5 اردیبهشت 1393
eco.sbu.ac.ir
 
 
 
 
 
 
 
سایت دانشگاه
 
سایت دانشکده
 
میکروبیولوژی    

میکروبیولوژی گرایشی از رشته زیست شناسی سلولی – مولکولی است که در دانشکده علوم زیستی دانشگاه شهید بهشتی در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی رشد و دکترا فعال است. مقطع کارشناسی در سال 1384 و  مقطع کارشناسی ارشد پیش از مقاطع دیگر در سال 1374 و دکترا در سال 1388 دایر شده است. سرپرست این گروه آقای دکتر غلامحسین ابراهیمی پور می باشد.                          

اساتید گروه میکروبیولوژی

نام و نام خانوادگی

مرتبه

آدرس الکترونیکی

تلفن

خانم دکتر فرشته افتخار

دانشیار

f-eftekhar@sbu.ac.ir

29903208

آقای دکتر سید مسعود حسینی

دانشیار

Ma_Hosseini@sbu.ac.ir

29902721

آقای دکتر غلامحسین ابراهیمی پور

دانشیار

G-Ebrahimi@cc.sbu.ac.ir

29903209

آقای دکتر داریوش مینایی تهرانی

استادیار

D_Mtehrani@sbu.ac.ir

29902726

آقای مهندس جواد فخار

مربی

j-fakhari@sbu.ac.ir

29902707


       

 

 
 
pr.office@mail.sbu.ac.ir :روابط عمومي   info@sbu.ac.ir :وب سايت   نقشه‌ي سايت
Copyright 2007 by My Website