ارتباط با ما

مسئول دفتر دانشکده :خانم‌ها: معصومه پازوکی و سمیه اندریانی
تلفن دفتر دانشکده:    29905901      دورنگار:22431664

تلفن آموزش دانشکده:   29905910-29905911-29905908

آدرس دانشکده : تهران، اوین، میدان شهید شهریاری، دانشگاه شهید بهشتی، جنب استخر دانشگاه، دانشکده علوم و فناوری زیستی