ابتکارات فرهنگی دانشکده

دفاع سبز

برگزاری جلسات دفاع سبز بدون استفاده از مواد پلاستیکی و غیر قابل بازیافت