آزمایشگاه‌ها

در حال حاضر 42 نفر به عنوان هیات‌علمی در دانشکده علوم و فناوری زیستی مشغول به فعالیت می‌باشند که همگی از افراد صاحب نام در سطوح ملی و بین‌المللی هستند. تاکنون در این دانشکده آزمایشگاه‌های تحقیقاتی زیادی تاسیس شده است که نه تنها منجر به چاپ مقالات متعدد در سطوح بین‌المللی شده است بلکه افتخارات زیادی را برای دانشکده به ارمغان آورده‌اند.
فهرست این آزمایشگاه‌ها به شرح زیر می‌باشد:
 • 1- آزمایشگاه تحقیقاتی پژوهشی اکولوژی

 • 2- آزمایشگاه تحقیقاتی زیست‌دریا

 • 3- آزمایشگاه تکثیر پرورش آبزیان

 • 4- آزمایشگاه تحقیقاتی عمومی

 • 5- آزمایشگاه فیزیولوژی جانوری

 • 6- آزمایشگاه عمومی فیزیولوژی گیاهی

 • 7- آزمایشگاه تحقیقاتی قارچ‌شناسی

 • 8- آزمایشگاه سیستماتیک گیاهی

 • 9- آزمایشگاه میکروبیولوژی عمومی

 • 10- دو آزمایشگاه تحقیقاتی میکروبیولوژی

 • 11- آزمایشگاه تحقیقاتی سیتوژنتیک

 • 12- ازمایشگاه تحقیقاتی فیزیولوژی گیاهی

 • 13- ازمایشگاه تحقیقاتی فیزیولوژی جانوری

 • 14- آزمایشگاه جنین و بافت‌شناسی

 • 15- آزمایشگاه ژنتیک عمومی

 • 16- آزمایشگاه تحقیقاتی زیست دریا

 • 17- آزمایشگاه تحقیقاتی گیاه‌شناسی دکتری

 • 18- آزمایشگاه زیست‌شناسی تکوین جانوری

 • 19- آزمایشگاه سلولی و مولکولی

 • 20- آزمایشگاه تحقیقاتی ژنتیک

 • 21- آزمایشگاه تحقیقاتی فیزیولوژی جانوری

 • 22- آزمایشگاه تحقیقاتی و کشت سلول و بافت

 • 23- آزمایشگاه کشت سلول و بافت

 • 24- آزمایشگاه عمومی جانور شناسی 1 و 2 و انگل‌شناسی

 • 25- آزمایشگاه تحقیقاتی فیزیولوژی جانوری