مجلات پژوهشی

در حال حاضر دوفصل‌نامه انجمن علمی زیست‌شناسی به نام سیناپس، یک گاه‌نامه علمی-دانشجویی پرایمر و فصل‌نامه علمی پژوهشی Journal OF PHYCOLOGICAL RESEARCH در دانشکده علوم و فناوری زیستی فعالیت منتشر می‌شوند.