مدیر گروه‌های آموزشی

احمدرضا محرابیان
دانشیار دانشکده علوم و فناوری زیستی
مدیر گروه علوم و زیست فناوری گیاهی
29905934
a_mehrabian [at] sbu.ac.ir
رزومه
وب‌سایت
ندا سلیمانی
دانشیار دانشکده علوم و فناوری زیستی
مدیر گروه زیست فناوری میکروبی
29905922
n_soleimani [at] sbu.ac.ir
رزومه
وب‌سایت
محمود تلخابی
مربی دانشکده علوم و فناوری زیستی
مدیر گروه علوم جانوری و زیست شناسی دریا
29905909
m_talkhabi [at] sbu.ac.ir
رزومه
وب‌سایت
حسین شاهسوارانی
دانشیار دانشکده علوم و فناوری زیستی
مدیر گروه زیست شناسی سلولی ملوکولی
29905941
h_shahsavarani [at] sbu.ac.ir
رزومه
وب‌سایت