مدیر گروه‌های آموزشی

حسین ریاحی
استاد دانشکده علوم و فناوری زیستی
مدیر گروه علوم و زیست فناوری گیاهی
29905937
 h-riahi [at] sbu.ac.ir
رزومه
وب‌سایت
ندا سلیمانی
دانشیار دانشکده علوم و فناوری زیستی
مدیر گروه زیست فناوری میکروبی
29905922
n_soleimani [at] sbu.ac.ir
رزومه
وب‌سایت
وحید عزیزی
مربی دانشکده علوم و فناوری زیستی
مدیر گروه علوم جانوری و زیست شناسی دریا
29905907
v_azizi [at] sbu.ac.ir
رزومه
وب‌سایت
ناصر فرخی
دانشیار دانشکده علوم و فناوری زیستی
میر گروه زیست شناسی سلولی ملوکولی
29905941
n_farrokhi [at] sbu.ac.ir
رزومه
وب‌سایت