معاونان

دکتر حمیدرضا ملاصالحی
دانشیار دانشکده علوم و فناوری زیستی

معاون آموزشی

29905942 و29905903
H_mollasalehi [at] sbu.ac.ir
رزومه
وب‌سایت
 دکتر حمیده احتسابی
دانشیار دانشکده علوم و فناوری زیستی

معاون پژوهشی

29905949
h_ehtesabi [at] sbu.ac.ir
رزومه
وب‌سایت