امکانات دانشکده

کتابخانه

 
 
به وبگاه کتابخانه دانشکده علوم و فناوری زیستی خوش آمدید 
 
  
 
 
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران - خیابان تابناک - میدان شهید شهریاری - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده علوم و فناوری زیستی 
شماره تلفن : 29902730
ساعت کار : 15-8
مسول کتابخانه: خانم نسرین یوسفی ، کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی 
آدرس ایمیل:n.yousefi@mail.sbu.ac.ir