سامانه فرهنگ بهشتی

سامانه فرهنگ بهشتی به منظور امکان ثبت نظرات مثبت و منفی شما در راستای طرح هوش فرهنگی دانشگاه ایجاد شده است. با ثبت نظرات خود به صورت روزانه درباره بخش‌های مختلف دانشگاه به ما در راه رسیدن به این هدف یاری رسانید. برای کسب اطلاعات بیش‌تر به وب‌گاه https://comments.sbu.ac.ir مراجعه نمایید. مراحل ثبت نام در شکل زیر نشان داده شده است.
پیوندها:
https://comments.sbu.ac.ir