رئیس دانشکده

دکتر محمدرضا بیگدلی
دانشیار دانشکده علوم و فناوری زیستی
29905902 و 29905901
29905403
mr_bigdeli [at] sbu.ac.ir
رزومه
وب‌سایت