ارتباط با دانشکده

تلفن دفتر دانشکده: 29905901 
تلفن آموزش دانشکده: 29905910-29905911-29905908
BiologicalScience[at]sbu.ac.ir
دورنگار: 22431664
تهران، اوین، میدان شهید شهریاری، دانشگاه شهید بهشتی، جنب استخر دانشگاه، دانشکده علوم و فناوری زیستی