برنامه‌های درسی

برنامه مقطع کارشناسی رشته زیست دریا:
برنامه 7 ترم زیست دریا 1402
برنامه 7 ترم زیست دریا 1401
برنامه 4 ترم زیست دریا 1400
برنامه 3 ترم زیست دریا 1399
برنامه نیم‌سال هشتم زیست دریا 1398
برنامه مقطع کارشناسی رشته زیست جانوری:
برنامه 7 ترم زیست جانوری 1402
برنامه 7 ترم زیست جانوری 1401
برنامه 4 ترم زیست جانوری 1400
برنامه 3 ترم زیست جانوری 1399
برنامه نیم‌سال 8 زیست جانوری 1398
برنامه مقطع کارشناسی رشته زیست گیاهی:
برنامه 7 ترم زیست گیاهی 1402
برنامه 7 ترم زیست گیاهی 1401
برنامه 4 ترم زیست گیاهی 1400
برنامه 3 ترم زیست گیاهی 1399
برنامه ترم 8 زیست شناسی گیاهی 1398
برنامه مقطع کارشناسی رشته زیست میکروبیولوژی:
برنامه 7 ترم میکروبیولوژی 1402
برنامه 7 ترم میکروبیولوژی 1401
برنامه 4 ترم میکروبیولوژی 1400
برنامه 3 ترم میکروبیولوژی 1399
نیم‌سال 8 میکروبیولوژی 1398
برنامه مقطع کارشناسی رشته زیست سلولی و مولکولی:
برنامه 7 ترم سلولی و مولکولی 1402
برنامه 7 ترم سلولی و مولکولی 1401
برنامه 7 ترم سلولی و مولکولی 1400
برنامه 3 ترم سلولی و مولکولی 1399
برنامه ترم 8 سلولی و مولکولی 1398
برنامه مقطع کارشناسی رشته زیست فناوری:
برنامه 7 ترم زیست فناوری 1402
برنامه 7 ترم زیست فناوری 1401
برنامه 4 ترم زیست فناوری 1400
برنامه 3 ترم زیست فناوری 1399
برنامه ترم 8 زیست فناوری 1398
Responsive Image