برنامه‌های درسی

برنامه مقطع کارشناسی رشته زیست دریا:
برنامه ترم زیست دریا ورودی 1401
برنامه ترم زیست دریا ورودی 1400
برنامه مقطع کارشناسی رشته زیست جانوری:
برنامه ترم زیست جانوری ورودی 1402
برنامه ترم زیست جانوری ورودی 1401
برنامه ترم زیست جانوری ورودی 1400
برنامه مقطع کارشناسی رشته زیست گیاهی:
برنامه ترم زیست گیاهی ورودی 1402
برنامه ترم زیست گیاهی ورودی 1401
برنامه ترم زیست گیاهی ورودی 1400
برنامه مقطع کارشناسی رشته زیست میکروبیولوژی:
برنامه ترم میکروبیولوژی ورودی1402
برنامه ترم میکروبیولوژی ورودی 1401
برنامه ترم میکروبیولوژی ورودی 1400
برنامه مقطع کارشناسی رشته زیست سلولی و مولکولی:
برنامه ترم سلولی و مولکولی ورودی 1402
برنامه ترم سلولی و مولکولی ورودی 1401
برنامه ترم سلولی و مولکولی ورودی 1400
برنامه مقطع کارشناسی رشته زیست فناوری:
برنامه ترم زیست فناوری ورودی 1402
برنامه ترم زیست فناوری ورودی 1401
برنامه ترم زیست فناوری ورودی 1400
Responsive Image
برنامه درس مقطع کارشناسی‌ارشد:
برنامه ترم بیوتکنولوژی کشاورزی
برنامه ترم جانوران دریا
برنامه ترم ریز زیست فناوری
برنامه ترم زیست فناوری میکروبی
برنامه ترم ژنتیک
برنامه فیزیولوژی جانوری
برنامه زیست‌شناسی فیزیولوژی
برنامه میکروب‌های بیماری‌زا
برنامه میکروبیولوژی – صنعتی
برنامه درسی مقطع دکتری:
برنامه ترم بیوتکنولوژی
برنامه ترم دریا
برنامه ترم سیستماتیک گیاهی
برنامه ترم فیزیولوژی جانوری
برنامه ترم میکروبیولوژی