مجلات پژوهشی

در حال حاضر دوفصل‌نامه انجمن علمی زیست‌شناسی به نام سیناپس، یک گاه‌نامه علمی-دانشجویی پرایمر و فصل‌نامه علمی پژوهشی Plant, Algae and Environment در دانشکده علوم و فناوری زیستی فعالیت منتشر می‌شوند.